Egyesüléshez Páholy

skot_kotenyAz Egyesüléshez páholy ébredésre vár 2007 -óta.

AZ EGYESÜLÉSHEZ CÍMZETT PÁHOLY ALAKULÓ MUNKÁJA 2003

Budapest Keletén, az Igaz Világosság 2003. október 14. napján, kedden, a szabad ég boltozata alatt, Buda felett, a Kecske-hegy tetején

Az ősi hagyományok szerint, déltájban, amikor legmagasabbról sugárzik a fény, a testvérek összegyűltek a csendes erdei tisztáson kitűzni az alkalmi szabadkőműves műhely helyét és irányát. Egy élő fa ága hordozta a szellem világosságát jelképező deltát. Kötéllel és kövekkel határolt négyszögből lett a templom: oltárral, szerszámokkal és a kiterítésre váró tápisszal.

M. B. ideiglenes főmester az Ősi és Elfogadott Skót Rítus szerint nyitotta meg a munkát.

A jelenléti ív tanúsága szerint nyolc mester és három inas testvér volt jelen.

M. B. ideiglenes főmester köszöntötte a jelenlévőket, majd az alakuló munka jelentőségéről beszélt. Felolvasta az alapító okiratot, amelyben kilenc mester elhatározta, hogy
2003. szeptember 12-én új páholyt alapít, 77000 nappal az után, hogy az első szabályos templomos rendszerű, azaz ősi skót rítusú páholy Budán fényt gyújtott.

M. B. ezután ismertette a napirendet:
1. Határozat a páholy nevéről és jelképeiről.
2. A főmester és helyettesei megválasztása.
3. A tisztikar megválasztása.
4. A konventküldött megválasztása.
5. Rövid munkatábla a kecske, a bak és a gödölye szimbolikájáról.

Hozzászólás nem lévén, a szónok javaslatára a napirendet a páholy mesterei egyhangúlag elfogadták.

1. Határozat a páholy nevéről és jelképeiről
Rövid vita után egyhangú döntés született, hogy az „egyesülés” és az „egyesüléshez” névváltozatok közül az „egyesüléshez” nevet veszi fel fel a páholy. Egyben kinyilvánították, hogy az .·.5792-ben Budán „Vereinigung” néven alapított, magyar tagságú, de német nyelven dolgozó páholy szellemi utódjának tekintik magukat.
Egyhangú döntés született arról is, hogy az új páholy magyar nyelven tartja a munkáit, és átveszi a XVIII. századi elődjének képi szimbólumát: a tajtékzó tengertől ostromlott sziklaszirtre helyezett, kilenc vesszőből kötözött nyalábot.
A páholy jelmondata, 211 év multán továbbra is, az örök érvényű UNITAS marad.

2. A főmester és helyettesei megválasztása
M. B. ideiglenes főmester felkérte G. H.-t, hogy olvassa fel a külföldön tartózkodó Sz. L. főmesterjelölt e-mail útján küldött üzenetét. (A felolvasott levél mellékelve.)
M. B. ideiglenes főmester Sz. L.-t javasolta főmesternek, akit a páholy titkos golyós szavazással egyhangúlag megválasztott.
Az ideiglenes főmester javasolta, hogy helyettes főmestert is válasszanak, a közelgő Konvetre tekintettel, amelyen a megválasztott főmester még nem tud megjelenni. M. B. javasolta G. H.-t, G. H. pedig M. B.-t. Mindkét jelöltet egyhangú golyós szavazással főmester-helyettessé választották.

3. A tisztikar megválasztása
M. B. ideiglenes főmester javasolta, hogy az alakuló munka tisztikarát válasszák ideiglenes tisztikarrá. A végleges tisztikar összeállítására Sz. L. tesz majd javaslatot, miután átvette a főmesteri kalapácsot. A javaslatot a páholy elfogadta és az alábbiak szerint titkos golyós szavazással, egyhangúlag megválasztotta ideiglenes tisztségviselőit:

I. felügyelő: … , II. felügyelő: … , Szónok: … , Titkár: …
Szakértő: … , Szertartásmester: … , Ispotályos: … , Kincstáros: … , Kapuőr: …

M. B. helyettes főmester ünnepélyesen bejelentette az „Egyesüléshez” címzett páholy megalakulását és meggyújtotta a háromágú gyertyatartóban a szimbolikus fényeket.
Az új páholy kinyilvánította, hogy a Magyarországi Nagyoriens Nagypáholy védelme alatt kíván dolgozni, és annak Konventjéhez a végleges munkaengedelem megadásához szükséges iratokat benyújtja. Addig is, míg „Egyesüléshez” törvényes és tökéletes páhollyá nem válik, kötelezik magukat a testvérek, hogy munkáikat az MNO alkotmánya szerint végzik.

4. A konventküldött megválasztása
A páholy egyhangú golyós szavazással S. P.-t választotta küldöttnek.

5. Rövid munkatábla a kecske, a bak és a gödölye szimbolikájáról
Az alakuló munka a Buda feletti Kecske-hegyen lévén, M. B. helyettes főmester rövid munkatáblában ismertette a kecske szimbolikáját. Kiemelte, hogy ez a jelkép éppúgy kapcsolódik a bőségszaruhoz, a termékenységhez, mint az életvidám Dionüszosz tiszteletére bemutatott gödölye áldozathoz, avagy Krisztushoz, aki a bak jegyében született.
Zárógondolatként elmondta, hogy a termékenység és önfeláldozás e szimbolikus állatáról elnevezett mészkőhegy nagyon jó helyszínválasztás volt. A hegy oldalában lévő kőbánya adhatna alapanyagot a páholy csiszolt és faragatlan kőkockáinak elkészítéséhez. Az is több mint véletlen, hogy az új páholy végleges rituális beiktatására előreláthatólag a téli János ünnepen kerül sor, vagyis amikor az égbolton a Nap a Bak csillagképébe fordul.
Az elmondottakhoz I. S. és L. S. fűzött rövid kiegészítést.
I. S. emlékeztetett arra, hogy a gödölye kiskecskét jelent, és így külön jelentéstartalommal is bír. L. S. a szimbólum filozófiai kapcsolódásait vázolta.
(A felolvasott ismertető az építészeti rajzhoz csatolva.)

A munka végén M. B. helyettes főmester bejelentette,
hogy november 17-én, az .·.5792 -ben alakult „Egyesüléshez” címzett páholy akkori fénygyújtásának napján ugyanitt, emlékfa ültetéssel egybekötött, újabb szabad ég alatti munkát tartanak, immár Sz. L. főmester vezetésével.

Egyéb bejelentés nem lévén, az Ispotályos és Szertartásmester testvérek körbevitték az Özvegyperselyt és az Indítványgyűjtőt. Indítvány nem volt.

A láncbeszédet M. B. mondta.
Kérte, hogy a testvérek fogják erősebbre a testvéri láncot. Egyben kimondatlanul ígérjék meg, hogy az új páholy munkáiról csak a legindokoltabb esetben hiányoznak, és ugyanígy tesznek anyapáholyaikkal is, melyek összejövetelein töretlen munkaszorgalommal vesznek részt.

Ezt követően a munkát M. B. helyettes főmester az Ősi és Elfogadott Skót Rítus szerint bezárta.

A főmesterjelölt üzenete – az alakuló munka résztvevőihez –

Testvéreim, tekintettel arra, hogy az Egyesüléshez páholy távollétemben tartja alakuló munkáját, ezúton köszöntök mindenkit Belgiumból! Lélekben ott vagyok köztetek.
Az első szó a köszönetés. Megköszönöm a bizalmat, és örömmel veszem kezembe a főmesteri kalapácsot. Az a tudat, hogy egy testvéri közösségben ez nem jelent hierarchikus különbséget, jelentősen megkönnyítette döntésemet. Higgyétek el, a földrajzi távolság ellenére is felemelő számomra e pillanat, tudom, hogy hosszú munka eredménye a mai nap, és bízom benne: sokáig haladunk együtt, és messzire juthatunk.
Másodjára abbeli szomorúságomnak szeretnék hangot adni, hogy nem lehetek jelen abban a felemelő pillanatban, amint hivatalosan is megalakul Budapest keletén az Egyesüléshez Törvényes és Tökéletes Szent János páholy.
Létrehoztunk egy új, egy friss szellemű közösséget, fiatalos páholyban fogunk dolgozni. Hogyan kezdjünk hozzá? Gyökereink mélyre nyúlnak, messzebbre, mint ahogy azt el tudnánk képzelni. Ez pedig kötelez minket. Komoly gyökerekkel lehet a magasba nyúlni. Innen már a mi felelősségünk, mennyire visszük. Lehetőséget kaptunk, bizalmat, hogy építkezhetünk, fiatalosan, terveink szerint, elődeink tapasztalatát is beépítve új páholyunkba.
Kétségtelen, hogy kevesen vagyunk, de olyan páholyt építünk, amelyben benne van a növekedés lehetősége. A Rákóczi-szabadságharc után, a megfogyatkozott lélekszámú falvak templomok építésébe kezdtek. Amint elkészült egy, az egész építő közösség elfért az első öt sorban. De gondoltak a jövőre, nagyban gondolkodtak, és az idő őket igazolta. Most mi is ezen a példán indulunk el, nagy tervekkel, amelyek jelenleg talán meghaladják az erőnket, de ha elkezdünk építeni, mind többen leszünk, és mind könnyebben halad a munka. Ha egységes az akaratunk, a lehetőségeink korlátlanok. Átgondoltan, következetesen kell fejlődnünk.
Hogyan fogjunk hozzá? Feltétlenül körültekintően. Nyugodt, alapos, de tempós munkával. NÉZZÜNK KÖRÜL! – Hol is vagyunk? Hová született az új páholy? Rónay György a Szerápion legendákban azt kérdezi: „Mit ér, hogy itt vagyunk, ha nem tudjuk hol vagyunk?” Elsőként legyünk tisztában a körülményekkel. Tudjuk meg, honnan indulunk, vegyünk mély lélegzetet, nézzünk körül a tájon, alkalmas-e építkezésre, szilárd-e a talaj?
Tehát most az következik, hogy megvizsgáljuk a helyet és az időt, minőségünket és korunkat. Amennyiben mindannyian úgy látjátok, hogy megfelel annak, amit a rítus megkíván, munkánk megkezdhető.